Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů

 

Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních a dalších údajů. Další informace naleznete v našich Všeobecných smluvních podmínkách společnosti Economia, a.s., v sekci týkající se ochrany osobních údajů.

 

  • Jaké údaje o uživatelích shromažďujeme?

Ve společnosti Economia, a.s., IČ: 28191226, DIČ: CZ28191226, se sídlem Praha 8, Pernerova 673/47, PSČ 186 00, zapsaná v oddílu B vložce 12746 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, jakožto provozovatel řady webových portálů a poskytovatel dalších internetových služeb (dále jen „Společnost“) shromažďujeme následující údaje o uživatelích našich služeb:

V případě registrace účtu uživatele do vybraných služeb zaznamenáváme například uživatelovo jméno či přezdívku, e-mail, heslo v zašifrované podobě a další profilové informace (jako např. profilové fotografie, věk, pohlaví, geografická poloha). Další údaje                o uživatelích jsou získávány prostřednictvím souborů cookie, jak je uvedeno níže. V neposlední řadě pak získáváme určité údaje různých spotřebitelských soutěží, výzkumů               a dotazníků, jichž se uživatel se svým souhlasem zúčastní a jež zde dobrovolně vyplní.

Na svých webových stránkách užíváme JavaScript, abychom rozpoznali, zda daný uživatel používá v rámci webového prohlížeče program pro blokování reklamy, tzv. ad block. Tento skript je součástí zdrojového kódu webových stránek provozovaných Společností a funguje tak, že napodobuje zobrazení reklamy a zároveň potvrzuje, že tato reklama byla skutečně zobrazena na daném  konkrétním zařízení (PC, tablet, mobil atd.).

Pokud zjistíme, že uživatel používá program pro blokování reklamy, můžeme takového uživatele vyzvat k odblokování reklamy, resp. k vypnutí programu ad block a/nebo zobrazení obsahu webové stránky příslušným způsobem upravíme.

Uživatel je oprávněn požádat Společnost o vypnutí skriptu pro detekci programu ad block, resp. uplatnit opt-out zde. V takovém případě si však vyhrazujeme právo omezit přístup k obsahu webových stránek námi provozovaných až do doby opětovného povolení používání mechanismu pro rozpoznání programu ad block. 

 

  • Co jsou cookies a jaké druhy cookies používáme?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče.  Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů,  mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies ve Společnosti nepoužíváme  pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Soubory cookies nám např. umožňují uživatele rozpoznat jako stávajícího uživatele (např. při přihlašování do jeho emailovému účtu, při autorizaci platby atd.) nebo přizpůsobit danou službu uživatelským preferencím (televizní programy, počasí, horoskopy). Soubory cookie také používáme k zobrazování tzv. behaviorálně cílené on-line inzerce na webových portálech Společnosti i mimo ně, jednodušeji řečeno k zobrazování pouze takové reklamy, která je relevantní pro daného konkrétního uživatele, aniž by ten byl obtěžován reklamou, která ho nezajímá.

Soubory cookie používáme  i v případě, kdy uživatel využívá služby, které nabízíme svým partnerům, jako jsou reklamní služby nebo funkce služeb Společnosti, které se mohou zobrazit na jiných webech.

Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a naše Společnost nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Uživatelé mají možnost používání cookies odmítnout. Je však možné, že v některých případech nebude možné bez používání cookies zobrazit určitou službu či produkt poskytovaných Společností (freemail, digitální předplatné atd.).

 

 

  • Za jakým účelem poskytnuté údaje shromažďujeme?

Poskytnuté údaje jsou shromažďovány zejména za účelem:

1. Používání služeb a produktů poskytovaných Společností či třetími osobami na základě smluvního ujednání se Společností a vypořádání všech práv a povinností vyplývající z objednávky dané služby a produktu (včetně např. administrace a provedení platby za danou službu či produkt);

2. Získání výhry ve spotřebitelských soutěžích námi organizovaných;

3. Správy uživatelských účtů a přizpůsobení služeb potřebám a zájmům jednotlivých uživatelů;

4. Odesílání obchodních sdělení prostřednictvím e-mailu nebo oznámení o nových službách či jejich zlepšeních na webových portálech Společnosti včetně dalších marketingových aktiv Společnosti, a to v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Odhlášení z přijímání obchodních sdělení je možno provést v nastavení služby, pro kterou se uživatel k odběru takovýchto sdělení zaregistroval, popřípadě emailem: oou@economia.cz;

5. Rozesílání výher ze soutěží, drobných dárků či zboží a služeb objednaných prostřednictvím některého webového portálu Společnosti. Tyto údaje budou sloužit výhradně k doručení výhry, dárku či objednaného zboží a služby nebo k ověření kontaktních údajů;

6. Vytváření a distribuce inzerce relevantní k zájmům uživatele, tzv. behaviorálně cílená on-line inzerce. Online behaviorální reklama je způsob zobrazování reklamy na navštívených internetových stránkách tak, aby reklama více odpovídala zájmům uživatelů a byla tak pro ně maximálně relevantní. Takto získané údaje neumožňují identifikovat uživatele jako fyzickou osobu v reálném světě a jsou sbírána a analyzována striktně anonymně. Uživatelé mají kdykoli možnost volby mezi využitím nebo nevyužitím výhod relevantnějšího zobrazování reklamy přihlášením nebo odhlášením se s behaviorálního cílení na níže uvedené adrese zde pro odhlášení se z behaviorálně cílené reklamy (externí odkaz).  V této souvislosti  může docházet k předávání striktně anonymizovaných identifikátorů vycházejících z emailové adresy (tzv. hashů) třetím osobám za účelem automatizovaného behaviorálního cílení/segmentace reklamy uživatelům služeb Společnosti. Na základě těchto údajů však není možné v žádném případě identifikovat či ztotožnit určitého konkrétního uživatele.

7. K anonymnímu statistickému zaznamenávání; při každé návštěvě našich webových stránek či služeb námi poskytovaných dochází ukládání anonymní cookies. Ty pomáhají zjišťovat, kolik uživatelů chodí na naše stránky opakovaně. Jde však o ryze anonymní, statistické údaje, bez možnosti identifikovat konkrétního uživatele.

 

  • Jak máme Vaše údaje zabezpečené?

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Vzhledem k tomu, že internet není zcela bezpečné prostředí, nemůžeme zcela zaručit bezpečnost informací, které do jednotlivých služeb Společnosti uživatelé přenesou. V této souvislosti proto není možné 100% zaručit, že k poskytnutým informacím nelze získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostních opatření Společnosti fyzické, technické či manažerské povahy. V této souvislosti nicméně zaručujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, která je možné po nás rozumně vyžadovat,  aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Za účelem lepšího zabezpečení osobních údajů uživatelů je přístup k údajům chráněn heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi prohlížečem uživatele a webovými stránkami Společnosti šifrovány.

Každý uživatel nese odpovědnost za uchování svého jedinečného hesla a dalších údajů o účtu v tajnosti a za stálou kontrolu nad přístupem ke své e-mailové komunikaci. Uživatelé berou na vědomí, že e-maily, rychlé zprávy chatu, blogy a další typy komunikace s ostatními uživateli webových stránek Společnosti nejsou šifrovány. V této důrazně doporučujeme nepoužívat tyto formy komunikace při poskytování důvěrných informací.

 

  • Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme a kdy jsme povinni je zpřístupnit třetím osobám?

Vaše údaje uchováváme dokud je aktivní Váš účet nebo dokud je to nutné pro účely poskytování služeb, resp. do doby odvolání Vašeho souhlasu se zpracováváním osobních údajů. Tím není dotčeno právo Společnosti zpracovávat údaje o uživatelích v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pro účely řešení sporů a konečného vypořádání všech práv a závazků s poskytováním příslušné služby související.

Na základě platných právních předpisů jsme povinni zveřejnit osobní údaje uživatele, informace o jeho IP adrese, provozu nebo jiných aktivitách uživatelů:

1. na základě žádosti soudu, Policie ČR, popř. jiných orgánů činných v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.);

2. prosazování podmínek smlouvy s uživatelem;

3. jako prostředek ochrany zabezpečení a integrity webů Společnosti;

4. jako prostředek uplatnění nebo ochrany práv, majetku a osobní bezpečnosti ostatních uživatelů služeb Společnosti a dalších osob.

 

  •  Kde se můžete dozvědět více informací či nás kontaktovat?

Máte-li dotazy nebo připomínky, zašlete nám je elektronicky na email: oou@economia.cz, nebo nás kontaktujte na této adrese:

Economia, a.s.
Ochrana osobních údajů
Penerova 673/47,
180 07 Praha 8